V, V.

V = vena oder = visus: Sehschärfe. — V. (auf Rezepten) vitrum Glas. V. a. vitrum album weißes Glas oder V. allatum lat beigebracht. V. n. vitrum nigrum schwarzes Glas. V. c. epist. vitreo Stöpselglas.


 © textlog.de 2004-2023 •
Seite zuletzt aktualisiert: 19.05.2010 
bibliothek
text
  Home  Impressum  Copyright  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z