Gode Nacht


Över de stillen Straten

Geit klar de Klockenslag;

God Nacht! Din Hart will slapen,

Un morgen is ok en Dag.

 

Din Kind liggt in de Weegen,

Un ik bün ok bi di;

Din Sorgen un din Leven

Is allens um un bi.

 

Noch eenmal lat uns spräken:

Goden Abend, gode Nacht!

De Maand schien op de Däken,

Uns' Herrgott hölt de Wacht.


 © textlog.de 2004 • 08.08.2022 23:49:06 •
Seite zuletzt aktualisiert: 10.09.2005 
Abuse Trap
  Home  Impressum  Copyright