Unendlich - Aristoteles

Nach ARISTOTELES gibt es kein vollendetes Unendliches, kein Unendliches energeia, sondern nur dynamei, der Möglichkeit nach, nur als Progreß ins Unendliche, durch prosthesis und diairesis. Malista de physikou esti skepsasthai ei esti megethos aisthêton apeiron ... hena men dê tropon to adynaton dielthein tô mê pephykenai diienai, hôsper hê phônê aoratos. allôs de to diexodon echon ateleutêton, ê ho molis, ê ho pephykos echein ê amphoterôs (Phys. III 4, 204 a 1 squ. . Met. XI 10, 1066 a 35 squ.). chôriston men oun einai to apeiron tôn aisthêtôn, auto ti on apeiron, ouch hoion te. ei gar mête megethos esti mête plêthos, all' ousia auto esti to apeiron kai mê symbebêkos, adiaireton estai. to gar diaireton ê megethos estai ê plêthos. ei de adiaireton, ouk apeiron, ei mê hôs hê phônê aoratos. all' ouch houtôs oute phasin einai hoi phaskontes einai to apeiron oute hêmeis zêtoumen, all' hôs adiexodon. eti ei kata symbebêkos esti to apeiron, ouk an eiê stoicheion tôn ontôn, hê apeiron, hôsper oude to aoraton tês dialektou, kaitoi hê phônê estin aoratos. eti pôs endechetai einai ti auto apeiron, eiper mê kai arithmon kai megethos, hôn esti kath' hauto pathos ti to apeiron. eti gar hêtton anankê ê ton arithmon ê to megethos. phaneron de kai hoti ouk endechetai einai to apeiron hôs energeia on kai hôs ousian kai archên ... polla d' apeira to auto einai adynaton ... adynaton to entelecheia on apeiron (Phys. III 5, 204 a 8 squ.). to apeiron esti men prosthesei esti de kai aphairesei. to de megethos hoti men kat' energeian ouk estin apeiron, eirêtai, diairesei d' estin. ou gar chalepon anelein tas atomous grammas. leipetai oun dynamei einai to apeiron (Phys. III 6, 206 a 14 squ.). holôs men gar houtôs esti to apeiron, tô aei allo kai allo lambanesthai, kai to lambanomenon men aei einai peperasmenon, all' aei ge heteron kai heteron. hôste to apeiron ou dei lambanein hôs tode ti, hoion anthrôpon ê oikian, all' hôs hêmera legetai kai ho agôn, hois to einai ouch hôs ousia tis gegonen, all' aei en genesei kai phthora, ei kai peperasmenon, all' aei ge heteron kai heteron (Phys. III 6, 206 a 27 squ.).


 © textlog.de 2004 • 09.12.2023 16:41:53 •
Seite zuletzt aktualisiert: 23.04.2005 
bibliothek
text
  Home  Impressum  Copyright  A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z