Oschelephantiasis

Oschelephantiasis gr. oscheon Hoden, Elophantiasis des Hodensacks. — Oscheozele gr. kêlê Bruch, Hernia scrotalis, Bruch im Hodensack.


 © textlog.de 2004-2019 •
Seite zuletzt aktualisiert: 19.05.2010 
bibliothek
text
  Home  Impressum  Copyright  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z